Obec Kelča rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

zámer predaja majetku - hasičské auto

      Zverejnenie zámeru priameho predaja hnuteľného majetku

                                          Obce Nová Kelča

1. Obec Nová Kelča, na základe prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva v Novej Kelči č. 3/2021, bod  B.- 18. zo dňa 31.05.2021 a v súlade s ustanovením §9 ods. 2 písm. d) zákona NR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce.

2. Predmet zámeru priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku:

                                 „  Hasičské vozidlo Škoda 706 RTHP “ – 500,- €

3. Hodnota hnuteľného majetku uvedeného v bode 2) tohto zámeru je minimálna cena, za ktorú sa predmetný majetok ponúka na predaj.

4. Obhliadka vyššie uvedeného  hnuteľného majetku, ktorý je predmetom tohto zámeru priameho predaja, je možná po nahlásení sa na Obecnom úrade v Novej Kelči, na telefónnom čísle 057 4479015, v čase úradných hodín.

5.  Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Novej Kelči, alebo poštou na adresu: Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 najneskôr do 30.07.2021 do 12.00 hod. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ -   „  Hasičské vozidlo Škoda 706 RTHP “ –– Neotvárať!“

6. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) Označenie záujemcu:

-u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, miesto  trvalého pobytu,  tel. číslo,

-u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, štatutárny zástupca (podľa výpisu z 

  Obchodného registra SR), tel. kontakt

b) presné označenie hnuteľného majetku, ktorý je predmetom priameho predaja, a to tak ako je uvedené v bode 2) tohto zámeru,

c) výšku ponúkanej kúpnej ceny za hnuteľný majetok, ktorý je predmetom priameho predaja tohto zámeru,

d) Čestné vyhlásenie záujemcu:

- fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.

- právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

e) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

 Obec Nová Kelča si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

 Cenové ponuky záujemcov posúdi a vyhodnotí obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí po ukončení termínu na doručenie ponúk  a rozhodne o priamom predaji hnuteľného majetku obce. Zmluvný prevod vlastníctva hnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

Obec Nová Kelča si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

 Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

 V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 057 4479015 alebo osobne na Obecnom úrade v Novej Kelči.

V Novej Kelči, 16.06.2021                         

                                                                                      Mgr. Mária Telepunová v.r.

                                                                                          Starostka obce  

Zámer predať predmetnú hnuteľnosť je zverejnený :

  • Na úradnej tabuli  obce Nová Kelča odo dňa 18.06.2021
  • Na internetovej  stránke obce odo dňa 18.06.2021

Zoznam aktualít

zámer predaja majetku obce. osobitný zreteľ - 07.07.21
Pozvánka na zasadnutie OZ
zámer predaja majetku - priamy predaj 17.06.2021
zámer predaja majetku - hasičské auto
zámer predaja majetku - vlečka
Pozvánka na zasadnutie OZ
zámer predaja majetku obce . osobitný zreteľ
zámer pradaja majetku obce - priamy predaj z 31.05.2021
Oznam pre chatárov
Testovanie na ochorenie COVID-19
1 2 3 4 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: