Obec Kelča rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

zámer predaja majetku obce. osobitný zreteľ - 07.07.21

          Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 5/2021 v súlade s § 9a ods. 8 pís. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Nová Kelča,  nachádzajúci sa v k. ú. Nová Kelča, obec  Nová Kelča, okres  Vranov nad Topľou, ktorý bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, konkrétne:

1.  pozemok -    parcela  registra C KN  č. 237/632 ,vo výmere 107 m2 , ostatná plocha, odčlenená geometrickým  plánom č.  46932585 – 111/2021 z parcely registra C KN č. 237/1 vedenej na LV č. 413, v cene 15,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 ·. P B, bytom, 093 01 Vranov nad Topľou

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok susediaci s parcelou registra C  KN č. 382, ktorej vlastníkom je budúci nadobudateľ: Je to hlboká a strmá  roklina, ktorú potrebuje spevniť z dôvodu ochrany majetku pred zosuvom pôdy.

2.  pozemok – parcela registra C KN č. 237/692 vo výmere 97 m2, ostatná plocha, odčlenená geometrickým plánom  č. 34861530-18/2021 z parcely registra C KN č. 237/2 vedenej na LV č. 413, v cene 30,00 €/m2.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 ·. Z F, bytom, 040 01 Košice

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok susediaci s parcelou registra C KN č. 237/159,  ktorej vlastníkom je budúci nadobudateľ ,  ktorý túto parcelu udržiava, kosí a  má slúžiť ako prístup z miestnej komunikácie  a rozšírenie pozemku, jedná sa o malú výmeru, pre obec prebytočnú.

3.  pozemok -    diel č. 3 z parcely registra  C KN  č. 237/301, vo výmere 201 m2 , ostatná plocha, odčlenený geometrickým  plánom č.  37771418-101/2021 z parcely registra C KN č. 237/301 vedenej na LV č. 413, v cene 20,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 P K, bytom, 080 01 Prešov

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok susediaci s parcelou registra C KN č. 237/130, ktorej vlastníkom je budúci nadobudateľ, je to parcela, ktorú dlhodobo užíva za účelom prístupu inžinierskych sietí k nehnuteľnosti, je tam osadený hlavný rozvádzač EE s meradlom, vodomerná šachta s meradlom, revízna kanalizačná šachta, podzemná zásobníková nádrž 2 m3 na vodu, oporný múrik chrániaci nehnuteľnosť pred zosuvom pôdy a prívalovou vodou z priľahlých pozemkov a má slúžiť na vybudovanie parkovacích miest pre 2 motorové vozidlá.

4.  pozemok -    diel č. 1 z parcely registra C KN č. 265/1 vo výmere 96 m2, diel č. 10 z parcely registra C KN č. 265/22 vo výmere 83 m2 a diel č. 12 z parcely registra C KN č. 508 vo výmere 9 m2, vedené na LV č. 413, odčlenené geometrickým  plánom č. 35344741-24/2021, v cene 30,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · R M, bytom, 093 03 Vranov nad Topľou

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok susediaci s  parcelou registra C KN č. 265/11, ktorej vlastníkom je budúci nadobudateľ. Táto parcela mu má umožniť prístup k jeho nehnuteľnosti z prístupovej komunikácie, k zveľadeniu okolia jeho pozemku, pre zriadenie miesta pre parkovanie motorového vozidla, pre rozšírenie záhradných úprav a pre celkové zvýšenie úžitkovosti využitia priestoru so zachovaním krajinnej estetiky. Táto parcela nie je vhodná na výstavbu novej chaty.

Zoznam aktualít

zámer predaja majetku obce. osobitný zreteľ - 07.07.21
Pozvánka na zasadnutie OZ
zámer predaja majetku - priamy predaj 17.06.2021
zámer predaja majetku - hasičské auto
zámer predaja majetku - vlečka
Pozvánka na zasadnutie OZ
zámer predaja majetku obce . osobitný zreteľ
zámer pradaja majetku obce - priamy predaj z 31.05.2021
Oznam pre chatárov
Testovanie na ochorenie COVID-19
1 2 3 4 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: